Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Други институции и служби в България

При нужда от помощ или отговор във връзка с конкретен въпрос, можете да се свържете с някоя от посочените по-долу мрежи.

Бюро на Европейския парламент в България

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България, което се намира в същата сграда както Представителството на Европейската комисия, предоставя информация относно ролята и правомощията на Европейския парламент, относно българските членове на Европейския парламент и техните дейности, както и относно въпроси, които понастоящем се разглеждат от Парламента и които са от значение за България и за Европа като цяло. 

Информация за права и за правото на ЕС

Вашата Европа - Съвети

„Вашата Европа - Съвети“ е консултационна услуга на ЕС за обществеността, предоставяна от правни експерти и на разположение със записан час, за да Ви даде безплатни съвети относно Вашите права в Европейския съюз. 

SOLVIT

SOLVIT е онлайн мрежа за решаване на проблеми, в рамките на която държавите – членки на ЕС, работят заедно за решаване на проблеми, причинени от неправилното прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар от страна на публичните органи, без съдебно производство.

Европейски омбудсман

Европейският омбудсман разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите на ЕС или други органи на ЕС. Те могат да бъдат подавани от граждани или постоянно пребиваващи в страните от ЕС или от установени в ЕС асоциации или предприятия.

FIN-NET

FIN-NET осигурява мрежа за извънсъдебно уреждане на трансгранични финансови спорове в рамките на Европейското икономическо пространство, т.е. спорове между потребители и доставчици на финансови услуги като банки, застрахователни дружества и др.

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

OLAF разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за Европейската комисия. 

 

Информация за заетостта, обучението, научните изследвания и мобилността

EURES – Европейски портал за трудова мобилност

EURES предоставя услуги за информиране, консултиране и наемане на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки гражданин, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на хора.

Eurodesk

Eurodesk предоставя безплатна информация за възможности като пътуване, работа, обучение и доброволческа дейност в Европа – за млади хора на възраст между 13 и 30 години.

EURAXESS

Центърът за услуги EURAXESS помага на изследователите и техните семейства да планират и организират преместването си в чужда държава, като предоставя помощ по всички въпроси, свързани с мобилността.

Информация относно правата на потребителите

Европейски потребителски център

Европейският потребителски център България е част от мрежа в целия ЕС, която съветва гражданите относно техните права като потребители и предоставя лесен достъп до правна защита, особено в случаите, когато потребителят е закупил нещо в държава различна от собствената му.

RAPEX

Системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти улеснява бързия обмен на информация между националните органи на 31 държави и Европейската комисия относно опасни продукти, открити на пазара.