Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия26 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

България участва в нови проекти за реформи по Инструмента за техническа подкрепа

Инструмент за техническа подкрепа (ИТП)

Европейската комисия одобри нов цикъл от 170 проекти в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП), за да подкрепи държавите членки при разработването и изпълнението на общо 307 реформи през 2024 г., които ще засилят конкурентоспособността, устойчивостта и модернизацията на държавите членки.

Тези реформи ще обхващат широк кръг от области, които оказват въздействие върху живота на гражданите в ЕС — от прилагането на изкуствения интелект в предприятията и публичните администрации, изпълнението на промишления план на Зеления пакт и други реформи, които са от значение за прехода към икономика с нулеви нетни емисии, подкрепата за равенството между половете и борбата с изтичането на мозъци, както и предоставянето на услуги в областта на психичното здраве на младите хора и децата.

През 2024 г. ИТП ще подкрепи 43 многонационални проекта за реформи и 38 проекта за регионални реформи.

За 2024 г. Комисията одобри следните 11 проекта за подкрепа на реформите в България:

 • Аналитична подкрепа за разработването на националната промишлена стратегия,
 • Цифровизация на процедурата за предоставяне на международна закрила в България,
 • Новаторски подходи за справяне с отрицателните демографски тенденции в България,
 • Укрепване на капацитета за разработване и наблюдение на публичните политики,
 • Укрепване на капацитета за разследване на данъчни измами на българската Национална агенция за приходите.

Многонационални проекти с участието на България:

 • Разработване на правна рамка за пълноценен и всеобхватен регионален пазар на зелен водород,
 • Укрепване на капацитета на Правителствения център да направлява сложни приоритети и да управлява кризисни и мегатенденции чрез партньорски проверки и учене,
 • Подобряване на Националната стратегия за предотвратяване и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021—2027 г.,
 • Борба с манипулирането на оферти в областта на обществените поръчки: подобряване на съответствието и конкуренцията при обществените поръчки,
 • Повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст чрез укрепване на управлението, мониторинга и оценката,
 • Техническа помощ за реформа на учебните програми за качество и високи постижения в образованието.

Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: „С този нов цикъл проекти за реформи, Инструментът за техническа подкрепа навлиза в петата си година на успешна дейност. От публичните администрации все повече се очаква да отговорят на нововъзникващите предизвикателства и да изпълнят общите приоритети — от прехода към икономика с нулеви нетни емисии до ролята на ИИ в едно все по-цифровизирано общество. Реформите са необходими за икономическата устойчивост, конкурентоспособността и справедливото и приобщаващо общество. ИТП има за цел да помогне на държавите членки да превърнат амбициозните нужди от реформи в действия чрез ценен експертен опит и съобразена с нуждите подкрепа.

Допълнителна информация е налична в секцията за България на специализираната страница на ЕК за ИТП, в съобщението за медиите и в тематичния документ „Въпроси и отговори“.

Данни

Дата на публикуване
26 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България