Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK прави преглед на ключовите постижения в областта на миграцията и убежището

Миграция, мигранти преминават границата
(c) European Union, 2015

От началото на мандата си Комисията "Фон дер Лайен" пое ангажимент за ново начало в областта на миграцията, както и работа за устойчива рамка на ЕС за управление на миграцията по ефективен и хуманен начин. Беше постигнат напредък по подход с две направления: въвеждане на устойчиви реформи с Пакта за миграцията и убежището, като същевременно се работи по целенасочени оперативни действия в подкрепа на държавите членки.

I. Нова законодателна рамка на ЕС в областта на миграцията и убежището

Четири години след представянето на Пакта за миграцията и убежището през септември 2020 г., Европейският парламент и Съветът извършиха исторически пробив, като постигнаха политическо споразумение по единадесет взаимосвързани нормативни акта. Реформите ще осигурят необходимата рамка, за да се гарантира справедливо и ефикасно управление на миграцията, общо за всички държави — членки на ЕС.

По-специално Пактът ще доведе до:

 • По-сигурни външни граници: Всички незаконни мигранти ще бъдат регистрирани и ще подлежат на скрининг на самоличността, сигурността и здравето. Впоследствие процедурата на границата ще бъде задължителна за онези, които е малко вероятно да се нуждаят от защита, които представляват риск за сигурността или които се опитват да подведат органите. Държавите членки ще трябва да разполагат с необходимия капацитет и подходящи условия, за да приемат лицата, търсещи убежище, и да обработват техните молби. Ще се прилагат строги правни гаранции и непридружените ненавършили пълнолетие лица ще бъдат освободени от процедурата на границата, освен ако представляват заплаха за сигурността. Всички държави членки ще трябва да осигурят на границите независим мониторинг на основните права.
 • Бързи и ефикасни процедури за предоставяне на убежище и връщане с по-строги индивидуални гаранции: Новите правила ще въведат по-ефективни процедури за предоставяне на убежище с по-кратки срокове и по-строги правила за молбите, подадени с цел злоупотреба, или последващите молби. Тези правила са балансирани със значителни гаранции за правата на физическите лица, включително безплатни правни консултации по време на всички процедури, като се обръща специално внимание на уязвимите групи.  С новите правила също така ще се установят общоевропейски стандарти за условията на приемане, както и ще се хармонизират квалифицирането и правата на лицата, на които е предоставена международна закрила.
 • Справедлива и по-ефективна система на солидарност и отговорност: За първи път Съюзът ще разполага с постоянен механизъм за солидарност. Никоя държава членка няма да бъде оставена сама под натиск. В същото време всяка държава членка ще допринася за усилията за солидарност по гъвкав начин и ще може да избира вида солидарност, която предоставя. Системата ще включва и ефективни правила за откриване и предотвратяване на вторични движения.

II. Целенасочена оперативна реакция

Успоредно с успешната реформа на правната рамка ЕК и агенциите на ЕС в областта на вътрешните работи (Frontex, Европол, EUAA) работиха усилено в подкрепа на държавите членки при посрещането на непосредствените нужди чрез оперативни и целенасочени действия. По-специално работата през последните четири години беше съсредоточена върху:

 • Подход, обхващащ целия маршрут, като същевременно се работи съвместно с държавите на произход и транзитно преминаване. Комисията стартира четири плана за действие на ЕС, насочени към Западните Балкани, Централното Средиземноморие, Западното Средиземноморие, Атлантическия океан и Източното Средиземноморие, чрез засилване на подкрепата на ЕС за държавите членки с пълния набор от инструменти на политиката и оперативни мерки, с които ЕС разполага. 
 • Укрепване на управлението на границите с най-напредналата в технологично отношение система за управление на границите в света. Това включва модернизираната Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR), подробния план за подготвеност и кризи в областта на миграцията и модернизираната Визова информационна система. Пилотните проекти, които сега се превръщат в нови рамки за сътрудничество с България и Румъния, доказаха, че са в състояние да засилят управлението на външните граници и да засилят сътрудничеството със съседните държави.
 • Борба с престъпните мрежи, които извършват контрабанда на мигранти: Над 90 % от незаконните мигранти пристигат в ЕС чрез контрабандисти. Предложеният пакет за борба с контрабандата от ноември 2023 г. актуализира 20-годишната правна рамка и засилва ролята на Европол в борбата с контрабандата на мигранти. Успоредно с това беше поставено началото на Световен алианс за борба с контрабандата на мигранти с призив за действие.
 • Увеличаване на връщанията: Връщането на лица, които нямат законно право на престой, е важна част от една функционираща миграционна система. С новата пътна карта за връщането се предприемат действия в подкрепа на държавите членки за ускоряване на връщанията и улесняване на реинтеграцията. По-честото използване на взаимното признаване на решения за връщане също спомага за ускоряване на процеса.
 • Отговор на остри нужди и кризи: Като съчетава подкрепа от агенциите на ЕС, финансиране и оперативна подкрепа, ЕС доказа, че може бързо да се фокусира върху конкретни нужди. Това се простира от силна и единна позиция в защитата на външните граници срещу инструментализирането на хора от беларуския и руския режим до предлагането на закрила на хората, бягащи от войната на Русия срещу Украйна. Освен това ЕС продължи да доказва своята надеждност като континент, на който е гарантирана закрила на нуждаещите се, като не се отказва от ролята си на участник на световната сцена, който полага постоянни усилия за презаселване.

III. Работа с държавите партньори

Комисията работи последователно с международните партньори в рамките на подхода „Екип Европа“ за справяне с първопричините за миграцията, борба с контрабандата на мигранти и насърчаване на законните пътища за миграция.

 • Разработва се нова парадигма, основана на всеобхватни партньорства с много от държавите на произход и транзитно преминаване към ЕС, включително неотдавнашните инициативи с Тунис, Мавритания и Египет. Съгласно този нов подход миграцията е включена в тясното сътрудничество с нашите държави партньори наред с други ключови области като икономиката и търговията, инвестициите в зелена енергия, сигурността и отношенията между хората. ЕС и неговите държави членки са водещият донор в света в подкрепа на бежанците, както и най-големият донор на помощ за развитие.
 • Насърчаване на законни пътища: Ключово работно направление беше разработването на правни алтернативи в рамките на подхода „Екип Европа“ под надслов „Партньорства в подкрепа на талантите“. Комисията предложи нов подход за привличането и задържането на таланти, отразен в законодателните и оперативните предложения, по-специално пакета за уменията и талантите.
 • Засилване на сътрудничеството в областта на обратното приемане: Развитието на законната миграция трябва да върви ръка за ръка със засилено сътрудничество в областта на обратното приемане. Съгласно член 25а от Визовия кодекс Комисията редовно оценява сътрудничеството с трети държави в областта на обратното приемане и докладва до Съвета.

Следващи стъпки

Новата правна рамка на пакта ще доведе до значителни промени и сега от ключово значение е нейното пълно и навременно прилагане. След официалното приемане на предложенията на пакта Комисията ще ръководи колективната работа, като до юни 2024 г. представи общ план за изпълнение, и ще подкрепя държавите членки на всеки един етап с финансова, техническа и оперативна помощ.

Комисията също така ще продължи да предоставя целенасочена оперативна подкрепа, като използва всички инструменти, с които разполагаме, с цел справяне с ежедневното управление на остър натиск и кризи. Това ще бъде направено с всеобхватна подкрепа за държавите членки, справедливост по отношение на мигрантите и зачитане на правото на ЕС и международното право.

И накрая, Комисията ще продължи да укрепва външното измерение на миграцията, като продължава да инвестира в силни всеобхватни партньорства с трети държави.

За повече информация:

Съобщение — Постигане на баланс по отношение на миграцията: подход, който е както справедлив, така и твърд

Информационен документ

Нов пакт за миграцията и убежището

Отговорно управление на миграцията

Данни

Дата на публикуване
14 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България