Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK призовава за подкрепа на държавите в областта на цифровото образование и цифровите умения

Teleworking

В контекста на Европейската година на уменията Европейската комисия прие две предложения за препоръка на Съвета, за да подкрепи държавите членки и сектора на образованието и обучението при предоставянето на висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование и обучение с цел развитието на цифровите умения на всички европейски граждани.

Предложенията са насочени към двете основни общи предизвикателства, набелязани съвместно от Комисията и държавите — членки на ЕС: 1) липсата на подход към цифровото образование и обучение, който да обхваща всички нива на управление, и 2) трудностите, свързани с придобиването на необходимите цифрови умения.

Засилване на основните благоприятстващи фактори

Въпреки напредъка и някои отлични примери за иновации, досега съвместните усилия не доведоха до системна цифрова трансформация в образованието и обучението. Държавите членки все още не успяват да постигнат задоволителни нива на инвестиции в инфраструктура за цифрово образование и обучение, оборудване и цифрово образователно съдържание, цифрово обучение (повишаване на квалификацията) на учителите и на персонала, както и мониторинг и оценка на политиките в областта на цифровото образование и обучение.

В предложението за „Препоръка на Съвета относно основните фактори, способстващи успешното цифрово образование и обучение“ всички държави членки се призовават да гарантират всеобщ достъп до приобщаващо и висококачествено цифрово образование и обучение, за да се справят с цифровото разделение, което стана още по-очевидно в контекста на кризата с COVID-19. Това би могло да се постигне чрез създаването на съгласувана рамка за инвестиции, управление и обучение на учителите с цел ефективно и приобщаващо цифрово образование. В нея се предлагат насоки и действия, които държавите членки могат да предприемат, за да приложат подход, обхващащ всички нива на управление и множество заинтересовани страни, както и култура на иновации „отдолу нагоре“ и цифровизация, при която водеща роля имат работещите в областта на образованието и обучението.

Подобряване на преподаването на цифрови умения

Второто общо предизвикателство, което бе установено, е свързано с различните равнища на цифрови умения в различните групи от населението и способността на националните системи за образование и обучение да се справят с тези различия. Предложението за „Препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението“ се отнася до всяко равнище на образование и обучение. С предложението държавите членки се призовават да започнат на ранен етап да предоставят цифрови умения по съгласуван начин на всички равнища на образование и обучение. Това може да се гарантира чрез определяне на поетапни цели и на целеви интервенции за конкретни „приоритетни или трудни за достигане групи“. В предложението се призовава държавите членки да подкрепят висококачествената информатика в училищата, да интегрират широко развитието на цифрови умения за възрастните и да се справят с недостига на специалисти в професиите в областта на информационните технологии чрез приемането на приобщаващи стратегии.

Комисията е готова да подкрепи изпълнението на двете предложения чрез улесняване на взаимното обучение и обмена между държавите членки и всички съответни заинтересовани страни посредством инструменти на ЕС, като например Инструмента за техническа подкрепа. Комисията насърчава също така цифровото образование и цифровите умения посредством сътрудничество в рамките на Европейския център за цифрово образование, както и чрез финансиране от ЕС, например по линия на „Еразъм +“ и програмата „Цифрова Европа“Фонда за справедлив преходЕвропейския фонд за регионално развитиеЕвропейския социален фонд плюс и Механизма за възстановяване и устойчивост„Хоризонт Европа“ и ИССРМС - Глобална Европа.

Пилотен проект за европейски сертификат за цифрови умения

Едно от важните действие от страна на Комисията ще бъде да се улесни признаването на удостоверяването на цифровите умения. За тази цел Комисията заедно с няколко държави членки ще проведе пилотен проект за европейски сертификат за цифрови умения. Целта на сертификата е да се повиши доверието в удостоверяването на цифровите умения и то да се приема в целия ЕС. Това ще помогне за широкото, бързо и лесно признаване на цифровите умения на хората от работодатели, доставчици на обучение и др. Резултатите от пилотния проект и констатациите от проучването за осъществимост относно европейски сертификат за цифрови умения ще бъдат представени към края на годината. Окончателният европейски сертификат за цифрови умения ще бъде въведен през 2024 г. въз основа на резултатите от пилотния проект и констатациите от проучването.

За повече информация:

Европейска платформа за училищно образование

Информационен документ относно подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението

Информационен документ относно основните фактори, благоприятстващи успешното цифрово образование и обучение

Информационен документ относно пилотния проект за европейски сертификат за умения

Европейски сертификат за цифрови умения

План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.)

Европейска година на уменията

Данни

Дата на публикуване
18 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България