Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Миграционни маршрути: Комисията представя нов план за действие за маршрутите през Западното Средиземноморие и Атлантическия океан

Управление на миграцията
(c) European Union, 2017

Европейската комисия представя план за действие на ЕС относно миграционните маршрути през Западното Средиземноморие и Атлантическия океан.

В писмото си до Европейския съвет от 20 март 2023 г. председателят Фон дер Лайен изтъкна отново,че Комисията продължава да работи с най-засегнатите държави членки по плановете за действие относно маршрутите през Западното Средиземноморие и Атлантическия океан. Този план за действие е също така пряко следствие от извънредното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през ноември 2022 г. На заседанието министрите поеха ангажимент да изпълнят плана за действие на ЕС за Централното Средиземноморие, последван от плана за действие на ЕС за Западните Балкани, и одобриха разработването на подобни планове за действие за основните миграционни маршрути.

ЕС продължава да укрепва партньорството си с важни държави на произход и транзитно преминаване по маршрута, при пълна координация със своите държави членки като „Екип Европа“. Мерките, предприети от ЕС, държавите членки и международните партньори, допринесоха за значителното намаляване на броя на незаконно пристигащите. Въпреки това техният брой* продължава да е висок. Това изисква постоянна бдителност и конкретни отговори на оперативно ниво, основани на настоящото ефективно сътрудничество.

В плана за действие са представени 18 целенасочени оперативни мерки, структурирани по два стълба. Целта е да се окаже подкрепа на държавите членки за засилване на управлението на миграцията по този маршрут, с което да се предотвратяват незаконни заминавания и да се спасяват човешките животи, и същевременно се работи в тясно сътрудничество с важни държави партньори. 

Първи стълб: засилване на ангажираността с държавите партньори

Засиленото сътрудничество с държавите партньори е от решаващо значение за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, и за борба с контрабандата. Чрез интегриран подход по протежение на целия маршрут акцентът е поставен върху предотвратяването на незаконната миграция чрез борба с контрабандата на мигранти и трафика на хора, с което се укрепва управлението на границите. За тази цел ЕС ще ускори работата за:

  • Определяне на краткосрочни оперативни приоритети и мерки за координация между ЕС и държавите членки за справяне с миграцията чрез интегриран подход по протежение на целия маршрут в рамките на „Екип Европа“.
  • Предотвратяване на незаконната миграция чрез борба с контрабандата на мигранти и трафика на хора. Чрез изпълнение на оперативното партньорство с Мароко за борба с контрабандата, стартиране в този контекст на регионална програма, финансирана по линия на ИССРМС — Глобална Европа, и консолидиране като цяло на дейностите за борба с контрабандата с държавите партньори в Африка по целия маршрут, като същевременно продължат усилията за борба с трафика на хора.
  • Управление на границите чрез укрепване на капацитета на Мароко, Мавритания, Сенегал и Гамбия за разработване на целенасочени действия за предотвратяване на незаконните заминавания и насърчаване на засиленото двустранно сътрудничество между Frontex и Мароко, Мавритания и Сенегал.
  • Връщане, обратно приемане и реинтеграция чрез подкрепа на операциите за закрила и доброволно връщане в Северна Африка и държавите от Сахел и засилване на текущия ангажимент за подобряване на практическото сътрудничество в областта на обратното приемане и устойчивата реинтеграция на завърналите се лица в техните държави на произход.
  • Закрила и законни пътища чрез укрепване на ефективното прилагане на механизмите за закрила в държавите партньори, като същевременно се насърчават и подкрепят законните пътища за получаване на закрила в ЕС чрез презаселване, хуманитарен прием и допълнителни възможности за прием.
  • Трудова миграция и партньорства в подкрепа на талантите. Привеждането в действие на партньорството с Мароко в подкрепа на талантите е приоритет. Понастоящем Комисията също така оценява осъществимостта на стартирането на схеми за законна миграция и мобилност с Нигерия и Сенегал.

Втори стълб: засилване на оперативните мерки за търсене и спасяване, процедурите за връщане, както и мерките за по-безпроблемни и по-бързи действия за солидарност на доброволен принцип

Укрепването на ефективното управление на границите и връщането от ЕС към държавите партньори е от съществено значение за наличието на функционираща система за управление на миграцията. ЕС ще ускори работата си за:

  • Извършването от страна на Frontex на целенасочена оценка на положението в Западното Средиземноморие и Атлантическия океан в тясно сътрудничество с държавите членки.
  • Засилено сътрудничество между държавите — членки на ЕС, в областта на връщането в държавите партньори (консултации относно връщането, подкрепа при издаване на документи за самоличност и пътуване, координиране на полетите за връщане и др.), както и трайна реинтеграция на завърналите се лица, включително с подкрепата на координатора на ЕС по въпросите на връщането и чрез Мрежата на високо равнище по въпросите на връщането.
  • Обвързване на реинтеграцията на доброволно завърналите се лица с инвестиции на държавите членки и европейските дружества в държавите на произход и транзитно преминаване, особено когато става въпрос за насърчаване на създаването на работни места и развитието на умения.
  • Постигане на по-ефективни и по-бързи реакции в рамките на механизма за солидарност на доброволен принцип с подкрепата на Комисията и Агенцията на ЕС в областта на убежището. Тъй като механизмът ще продължи да се прилага, държавите, поели ангажименти, се насърчават също така да бъдат гъвкави, като облекчават натиска върху системата за приемане в държавите членки на първо влизане.

За повече информация

Съобщение за медиите

План за действие за маршрутите през Западното Средиземноморие и Атлантическия океан
План за действие за Западните Балкани

План за действие за Централното Средиземноморие

Нов пакт за миграцията и убежището

 

Данни

Дата на публикуване
6 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България