Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Обявена е поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г.

Студенти по програма Еразъм в Берлин

Комисията даде ход на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г. С годишен бюджет от 4,2 милиарда евро, „Еразъм+“ увеличава подкрепата си за приобщаването, активното гражданство и демократичното участие, както и за екологичната и цифровата трансформация в ЕС и в международен план.

Тъй като мобилността е основна характеристика на „Еразъм+“, през следващата година програмата ще продължи да подкрепя движението през границите и в посока на придобиването на европейски опит в образованието и обучението за ученици, студенти и учащи в системата на професионалното образование и обучение (ПОО), възрастни учащи, млади хора, участващи в програми за неформално учене, преподаватели и персонал. От 2023 г. програмата ще включва ново действие за подкрепа на спортните треньори за участието им в проекти за мобилност, като местните организации за масов спорт и техните служители ще получат пряк достъп до възможности за трансевропейско сътрудничество и обучение.

Програмата ще даде отговор на предизвикателствата, с които очакваме да ни срещне 2023 г., като предостави значима подкрепа на учащите и образователния персонал, бягащи от войната в Украйна, запази стремежа към по-голямо приобщаване в рамките на програмата и надгражда върху резултатите от Европейската година на младежта.

Подкрепата по „Еразъм+“ е насочена към дейности, които допринасят за приоритетите на програмата в областта на училищата, висшето образование и образованието за възрастни, ПОО и младежта и спорта. Въз основа на открити покани за представяне на предложения за проекти всеки публичен или частен орган с дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта може да кандидатства за финансиране — с помощта на националните агенции по „Еразъм+“, установени във всички държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

Цялата програма „Еразъм+“ е съсредоточена върху четири ключови приоритета, сред които приобщаването и многообразието. Организациите и участниците с по-малко възможности са в основата на този приоритет. Ето защо програмата продължава да подкрепя механизми за приобщаване на участниците и специални ресурси за премахване на пречките пред тяхното участие.

Също така през 2023 г., надграждайки върху Европейската година на младежта, програмата ще продължи да гарантира, че гласът на младите хора се чува в Европейския съюз и отвъд границите му, най-вече чрез увеличаване на младежките дейности, финансирани по линия „Еразъм+“. В допълнение към насърчаването на проекти във всички образователни сектори, които имат за цел да подкрепят екологичния преход, програмата продължава да се стреми към въглеродна неутралност чрез насърчаване на устойчиви видове транспорт и по-екологосъобразно поведение.

Освен това програмата ще продължи да подкрепя младежкото измерение в съществуващи инициативи и политики. Същевременно проектите и дейностите по линия на поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2023 г. ще продължат да допринасят за ангажимента на ЕС във връзка с повишаването на квалификацията и преквалификацията, с което ще се осигури ценен принос за предложението за обявяване на 2023 г. за Европейска година на уменията.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г.

Годишна работна програма за 2023 г.

Покана за представяне на предложения за „Еразъм+“ за 2023 г.

Ръководство за програмата „Еразъм+“ за 2023 г.

Информационен документ относно новата програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г.

Данни

Дата на публикуване
23 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България