Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Юни 2023 г.Представителство в България

Управление на миграцията: инструментариум за справяне със злоупотребата с търговски транспорт с цел незаконна миграция към ЕС

Управление на миграцията
(c) European Union, 2020

Европейската комисия предлага нови мерки за справяне с нарастващата злоупотреба с търговски транспорт от престъпни мрежи, улесняващи незаконната миграция към ЕС.

Преди заседанието на Европейския съвет през февруари председателят Урсула фон дер Лайен обяви, че през първата половина на 2023 г. Комисията ще приключи работата по целенасочен набор от мерки, за да се гарантира, че превозвачите не улесняват незаконната миграция, включително чрез целенасочени контакти с транспортните оператори. Освен това Европейският съвет призова Комисията и Съвета да продължат работата по съответните инструменти, предназначени за транспортните оператори, които участват в трафик на хора или незаконно превеждане през граница на мигранти или улесняват тези дейности.

Чрез този инструментариум Комисията подкрепя държавите членки със стратегически мерки в три стълба: законодателен, оперативен и дипломатически. Целта е да се обърне внимание на случаите, в които се злоупотребява с транспортни средства за улесняване на незаконната миграция към ЕС, със специален акцент върху въздушните пътища.

Основните действия са структурирани в три стълба:

  • Първи стълб: Правната рамка на ЕС

В представения днес инструментариум Комисията призовава за възобновяване и бързо приключване на преговорите по Регламента относно мерки срещу превозвачите, които улесняват трафика на хора или незаконното превеждане през граница на мигранти във връзка с незаконното влизане на територията на Европейския съюз или участват в такива дейности. Тези нови правила ще бъдат от основно значение за укрепване на правната рамка на ЕС в тази област. Комисията също ще проучи заедно с държавите членки как най-добре може да се приложи пакетът на ЕС за подпомагащите лица, обявен в обновения план за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти (2021—2025 г.), по отношение на транспортните оператори, които улесняват незаконното влизане и транзитно преминаване към ЕС.

Правните мерки включват също така възможността за временно прекратяване или отнемане на оперативния лиценз на въздушен превозвач от ЕС, който не изпълнява изискванията за добра репутация съгласно съответното законодателство на ЕС в областта на транспорта или за използване на съществуващите ограничителни мерки в областта на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, насочени към съответните транспортни оператори, които улесняват незаконната миграция в ЕС.

  • Втори стълб: Ситуационна осведоменост и ранно предупреждение

Засилването на използването на мрежата за подготвеност и управление на кризи в областта на миграцията и укрепването на нейния капацитет е приоритет за подобряване на ситуационната осведоменост относно използването на транспортни оператори за улесняване на незаконната миграция към ЕС. Сътрудничеството и обменът на информация между Комисията, Frontex и Евроконтрол също са от решаващо значение за наблюдението на полетите и събирането на данни за нови маршрути.

След като бъдат одобрени новите правила за управление на границите, обменът на информация ще бъде допълнен от използването на Предварителна информация за пътниците. Подкрепата за съседните на ЕС държави и държавите на транзитно преминаване за разработване на системи за проучване на пътниците също ще повиши ситуационната осведоменост.

  • Трети стълб: Сътрудничество с държавите партньори и транспортните оператори

Като се има предвид значимостта и привлекателността на европейския транспортен пазар, ЕС разполага със значително влияние върху транспортните органи и оператори от трети държави и може да играе важна роля в определянето на високи транспортни стандарти в световен мащаб, включително по отношение на разработването на мерки за противодействие на злоупотребата с търговски транспорт от престъпни мрежи, които улесняват незаконната миграция.

ЕС ще засили ангажираността си с транспортните оператори и органи в трети държави, особено в сектора на въздухоплаването. Това може да започне и чрез стартирането на информационни кампании по конкретни маршрути, установяване на обмен на информация и на мрежи с транспортните оператори за разпознаване и докладване на моделите за улесняване на незаконната миграция.

Едно от основните действия е и предоставянето на обучение и насоки с подкрепата на ЕС за държавните органи и персонала на въздушните превозвачи в държави извън ЕС. Съвместно с държавите партньори ЕС може да проучи възможността за изпращане на служители за връзка на възлови летища и да използва пълноценно други служители за връзка, включително европейски служители за връзка по въпросите на миграцията.

Взаимодействието с авиационния сектор, организациите на гражданското общество и организации, като Международната организация за гражданско въздухоплаване, Международната асоциация за въздушен транспорт, е друго важно действие за повишаване на осведомеността и за разработване на международни насоки, което допринася за създаването на система за ранно предупреждение.

За повече информация:

Инструментариум от мерки, насочени към транспортните оператори, които улесняват незаконната миграция към ЕС

Регламент относно мерки срещу превозвачите, които улесняват трафика на хора или незаконното превеждане през граница на мигранти във връзка с незаконното влизане на територията на ЕС или участват в такива дейности

Данни

Дата на публикуване
6 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България